Masz pytanie? Napisz

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest Warsztat Innowacji – Piotr Grocholiński z siedzibą w Łodzi ul Piwnika Ponurego 7/22, NIP 7282126683

Jako Administrator przetwarzam następujące kategorie danych:

dane kontaktowe;
dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
dane potrzebne do przesłania Państwu oferty marketingowej.
Kto jest administratorem Państwa danych?

Do czego będę używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będę przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo ze mną jako przedsiębiorcą,
w celu wykonania umowy zawartej ze mną jako przedsiębiorcą na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot,
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako przedsiębiorcy, np.: do wystawienia faktury,
w celach marketingowych oferowanych przeze mnie jako przedsiębiorcy produktów i usług,

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy ze moją firmą, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadkuniepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury wynika z ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Możecie Państwo wyrazić wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

Wolę cofnięcia zgody możecie Państwo wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do mojej wiadomości. Wystarczy w tym zakresie wysłać do mnie e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem. Oznacza to, że do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przeze mnie jako przedsiębiorcę jest legalne.

Na jakiej podstawie będę przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania przeze mnie danych osobowych, w zależności od wykonywanych czynności, jest:

wyrażona przez Państwa zgoda
zawarcie oraz wykonanie umowy ze mną jako przedsiębiorcą,
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na mnie jako przedsiębiorcy (np.: wystawienie faktury),
prawnie uzasadniony interes jako przedsiębiorcy (np.: wykonanie umowy zawartej ze mną na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),


Kiedy i komu mogę przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażę?

Państwa dane mogę ujawnić odbiorcom w postaci firm współpracujących ze mną oraz wykonujących zadania na moje zlecenie i moją rzecz (np.: biuro księgowe czy firma hostingowa). W takim przypadku zawarłam z tymi podmiotami umowę zapewniającą bezpieczeństwo Państwa danych.

Nie będę przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi mi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania ode mnie jako Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także na Państwa żądanie mogę je przenieść do innego administratora danych.

Odnośnie przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będę przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przeze mnie tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania łączącej Państwa ze mną jako przedsiębiorcą umowy lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz. Po tym czasie Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminom przedawnienia roszczeń, jakie mogę podnosić jako przedsiębiorca i jakie mogą być podnoszone wobec mnie.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążącego na mnie jako przedsiębiorcy obowiązku prawnego, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będę przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej ze mną jako przedsiębiorcą na Państwa rzecz, będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w sytuacji, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni moich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych?

Skargi kierować można na chwilę obecną do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych