Masz pytanie? Napisz

Design thinking case study

On-boarding nowych pracowników w firmie

Wyzwanie projektowe


Klient z branży BPO zatrudniający kilkaset osób. Ze względu na plany rozwoju w Polsce, rotację oraz problemy z utrzymaniem pracowników uruchomił „Design Sprints” skoncentrowany na poprawie doświadczeń pracownika po zatrudnieniu go w firmie.

Proces


Proces został zaplanowany jako 2 dniowy Sprint z zaangażowaniem 18 osób. Głównie menedżerów liniowych, przedstawicieli HR. Przygotowanie Sprintu skupiało się na definiowaniu wyzwania projektowego, oczekiwań oraz celów. Poznanie obecnego procesu oraz głównych wyzwań organizacji. Wybór interdyscyplinarnego zespołu, aby zapewnić różnorodność charakterów i kompetencji. Pierwszej części warsztatu nastąpiło analizie obecnego procesu on-boardingu. Podstawą były tutaj tzw. Persony, czyli pracownicy z wewnątrz firmy oraz osoby spoza organizacji, dla których projektujemy. Zespół przeprowadził wywiady z 5 osobami i na tej podstawie określił kluczowe wyzwania i szanse projektowe. Druga część Sprintu skoncentrowana była na procesie kreatywnego wymyślania rozwiązań, które mogą wyjść naprzeciw wyzwaniom w organizacji oraz wykorzystać szanse w lepszym doświadczeniu pracownika przed i po zatrudnieniu. W ramach syntezy dokonano wyboru 3 rozwiązań, które zostały szybko prototypowane i zaprezentowane użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym w celu zebrania ich uwag i sugestii. Po tym procesie zespół projektowy miał możliwość poprawić rozwiązania.

Efekt warsztatu


3 szczegółowo opisane koncepcje rozwiązań do zaimplementowania w organizacji
zmiana „mindset” –projektowanie skoncentrowane na użytkowniku
integracja zespołu z różnych jednostek
całościowy raport podsumowujący przebieg i wyniki procesu

Opinie uczestników:


"dużo skorzystaliśmy na wywiadach z personami i weryfikacji założeń konfrontując finalne rozwiązanie z pracownikami"
"wartościowe są techniki dochodzenia do potrzeb klienta”
"obserwacja nowych perspektyw (problemów) z innej perspektywy przez budowanie mapy empatii"
"praktyczne wykorzystanie każdego etapu Design Thinking. Narzędzia były proste, gotowe do natychmiastowego wykorzystania również poza warsztatem"
"technika kreatywnego myślenia i praca w grupach do wykorzystania w naszej organizacji"
"przedstawienie teorii na konkretnych przykładach"
Wypromowanie innowacyjnego produktu - ładowarka rowerowa do telefonu

Wyzwanie projektowe


Klient start-up stworzony przez dwóch inżynierów. Bardzo ciekawy koncept z punktu widzenia odpowiadania na konkretne potrzeby klienta. Ograniczeniem było brak koncepcji na szerokie dotarcie do potencjalnych klientów oraz zaangażowanie klientów w promowanie tego rozwiązania.

Proces


Proces został zaplanowany jako 1 dniowy Sprint. Założyciele firmy ogłosili poprzez Facebook możliwość wzięcia nieodpłatnie udziału w projekcie, który może być szansą do rozwoju i poszerzania horyzontów. W efekcie Zespół projektowy składał się z 20 osób z bardzo różnorodnym doświadczeniem (marketing, HR, inżynierowie, studenci, UX). Warsztat rozpoczął się od zaprezentowania rozwiązania dostarczanego przez firmę oraz obecnych efektów biznesowych w celu dookreślenia celu projektu i oczekiwań. W każdym z 5 osobowych zespołów projektowych jedna osoba zamieniała się użytkownika. Pozostałym osobom zostały przypisane role moderatorów wywiadu lub obserwatorów. Następnie przeprowadziliśmy 2 warsztaty. Pierwszy ukierunkowany na poznanie Design Thinking oraz narzędzi projektowych, a drugi skoncentrowany na ko-kreacji i wypracowaniu konkretnych rozwiązań dla klientów. Wypracowane rozwiązania mogły być od razu przedstawione użytkownikom i usprawnione na bazie ich feedbacku.

Efekt warsztatu


4 naszkicowane koncepcje promocji firmy wykorzystujące różne formy i kanały przekazu do dopracowania przez właścicieli
uzyskanie wiedzy o prawdziwych oczekiwaniach, potrzebach i sposobie myślenia potencjalnych użytkowników
zaangażowanie osób z zewnątrz firmy w projektowanie rozwiązań i pozyskanie ich jako ambasadorów rozwiązania

Opinie uczestników:


"świetnie było przejść krok po kroku to co realizujemy od lat i wykleić karteczki na ścianie pokazując, co działa, a co nie"
"strategicznie nigdy nie myślimy w ten sposób, choć koncentrujemy się na potrzebach klienta”
"dobrze jest od czasu do czasu spojrzeć na pracę z nowej zewnętrznej perspektywy"
Projektowanie konferencji

Wyzwanie projektowe


Klient firma eventowa dla jednego ze swoich klientów przygotowywała regularnie raz do roku –event dla jego kluczowych klientów. Aby odświeżyć idee, poszukać nowych koncepcji i zaskoczyć docelowych uczestników zdecydowała się wykorzystać proces Design Thinking.

Proces


Proces został zaplanowany jako 2 dniowy Sprint. Zespół projektowy składał się z pracowników oraz współpracowników, którzy realizują podzlecenia dla firmy. Sprint zainicjowany był przedstawieniem koncepcji Design Thinking/Service Design oraz analizą dotychczasowych eventów i konferencji, które firma realizowała dla swoich klientów. Zespół projektowy wykleił mapę procesu krok po kroku dookreślając najlepiej oceniane pomysły, największe wyzwania organizacyjne i programowe. Dodatkowo określono doświadczenie klienta w skali. W efekcie powstało kilkadziesiąt kroków, które stanowią punkty styku (touchpoints) uczestnika w ramach konferencji. Od sprawdzenia informacji o konferencji, zapytanie, zarezerwowanie hotelu, poprzez przyjazd udział w konferencji i informacje otrzymane po jaj zakończeniu. Ważnym elementem była również analiza rynek pod kątem podobnych inicjatyw realizowanych w Polsce i zagranicą. Następnie przeprowadziliśmy warsztat, do którego zostali zaangażowani zewnętrzni klienci, którzy dali zespołowi nową perspektywę w zakresie oczekiwań i potrzeb. Na tej podstawie w procesie kreacji wymyślono dodatkowe elementy, które uzupełniły obecny proces przygotowania, prowadzenia i komunikacji po zakończeniu konferencji, które zostały zaprezentowane i ocenione przez klientów.

Efekt warsztatu


zmapowanie ścieżki uczestnika konferencji na bazie doświadczeń, identyfikacja słabych stron i szans
określenie kluczowych punktów styku klienta w ramach konferencji
odświeżenie procesu o elementy, które powstały w procesie kreacji
nowa koncepcja, która została zaprezentowana przez firmę eventową finalnemu zleceniodawcy

Opinie uczestników:


„największa wartość, to poznanie potrzeb - wywiady i prototypowanie”
"najlepsze było działanie w grupie, każdy pomysł jest dobry, a najlepsze są kreatywne niestandardowe pomysły”
"cały proces jest wartością i otwiera oczy na innego człowieka"
"konkretne wypracowanie i zaprezentowanie rozwiązań i że osoby dla których projektowaliśmy były z nami"
Zachęcanie pracowników do większej aktywności w zgłaszaniu innowacji

Wyzwanie projektowe


Klient firma Centrum Usług Finansowych kilkaset osób zatrudnionych głównie do wykonywania rutynowych zadań księgowych. W ramach Grupy kapitałowej został położony duży nacisk na zachęcanie pracowników do aktywnego wymyślania i wdrażania innowacji w firmie.

Proces


Proces został zaplanowany jako 3 dniowy Sprint. Zespół projektowy składał się z pracowników różnych Departamentów, głównie pracowników na szczeblu menedżerskim, którzy zostali podzielni na 4 zespoły. Aby zrozumieć, w jaki sposób najlepiej systemowo rozwijać o zdolność innowacji, które mogą wspierać przyszły sukces firmy dokonaliśmy mapowania procesu powstawania innowacji w firmie. Odbyło się to poprzez wywiad pogłębiony z pracownikami różnych zespołów w organizacji. Zbadaliśmy trzy kluczowe obszary; zrozumienia strategii, procesu powstawania innowacji, wsparcia i atencji menedżerów w procesie powstawania i rozwoju innowacji oraz samych procedur. W każdej z tych dziedzin, korzystaliśmy z narzędzi i procesu Design Thinking. W ramach procesu diagnozy i projektowania udało się szybko ocenić zdolność do kreowania innowacji na poziomie organizacji oraz danej jednostki biznesowej oraz określić luki po stronie procesu i ludzi, które dziś ograniczają proaktywne myślenie i kreowanie pomysłów. W kolejnej fazie za pomocą technik kreatywnych opracowano 8 prototypów rozwiązań, które następnie zostały omówione z pracownikami firmy. W efekcie Sprintu zaprojektowano nowy proces i narzędzia, które mają stymulować innowację w firmie.

Efekt warsztatu


zidentyfikowane słabości i szans procesu powstawania innowacji
zaproponowano nowe koncepcje wspierające tworzenie innowacji w organizacji
określono Road mapę wdrożenia zmian na rzecz innowacji
uzgodnione i wspólne zrozumienie swojej ambicji innowacji
silne wsparcie organizacyjne dla planów zmian w przyszłości
jako duży efekt został również wskazana współpraca między zespołami, ponad podziałami w firmie oraz zrozumienie procesu z różnych perspektyw

Opinie uczestników:


"poznanie klienta, wywiady, projektowanie, prototypowanie w ciągu 3 dni – Super"
"podobało mi się przechodzenie przez poszczególne etapy w ustrukturyzowany sposób i z użyciem narzędzi”
"wszystko było super, a szczególnie zastosowanie konkretnych narzędzi DT do naszej organizacji, techniki kreatywne i praca w grupach"
"wywiady z Personami i badanie potrzeb z perspektywy, pracownika, klienta, szefa"